علی اله کرمی

تاريخ تولد : 1300/01/01
تعداد دوره ها : 1
دوره های تدریس شده توسط علی اله کرمی
دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ محل مدرس شرکت کنندگان
1 دوره مربيگري C 1394/12/01 1394/12/08 ایران-البرز-کرج علی اله کرمی آقایان
1 1