مهدی امینی

تاريخ تولد : 1360/02/01
تعداد دوره ها : 2
دوره های تدریس شده توسط مهدی امینی
دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ محل مدرس شرکت کنندگان
1 سطح يك فوتسال آسيا 1394/06/25 1394/06/30 ایران-همدان-همدان مهدی امینی آقایان
2 سطح یک بدنسازی آسیا 1396/04/08 1396/04/12 ایران-همدان-بهار مهدی امینی آقایان
1 1