محمد بابایی

تاريخ تولد : 1344/06/02
تعداد دوره ها : 8
سوابق:
وی دارای مدرک مربیگری D و C  است و تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم در رشته برق به پایان رسانده است.
دوره های تدریس شده توسط محمد بابایی
دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ محل مدرس شرکت کنندگان
1 دوره مربیگری D 1391/04/14 1391/04/18 ایران-خراسان رضوی-سبزوار محمد بابایی آقایان
2 دوره مربیگری D 1391/04/17 1391/04/22 ایران-هرمزگان- محمد بابایی آقایان
3 استعداديابي مربيگري 1391/06/04 1391/06/08 ایران-خراسان رضوی-نیشابور محمد بابایی آقایان
4 دوره مربیگری D 1391/06/04 1391/06/09 ایران-خراسان رضوی-نیشابور محمد بابایی آقایان
5 دوره مربیگری D 1391/06/27 1391/07/01 ایران-خراسان رضوی-خواف محمد بابایی آقایان
6 استعداديابي مربيگري 1391/12/14 1391/12/18 ایران-خراسان رضوی-مشهد محمد بابایی آقایان
7 دوره مربيگري C آسيا 1392/04/04 1392/04/16 ایران-خراسان رضوی-مشهد محمد بابایی آقایان
8 دوره مربيگري C آسيا 1396/09/11 1396/09/23 ایران-خراسان رضوی-مشهد محمد بابایی آقایان
1 1