هومن افاضلی

تاريخ تولد : 1350/06/12
تعداد دوره ها : 0
سوابق:
وی دارای لیسانس زبان انگلیسی بوده و در دوره های d و c تدریس می کند.
دوره های تدریس شده توسط هومن افاضلی
دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ: