سعید بسطامی

تاريخ تولد : 1341/01/05
تعداد دوره ها : 11
سوابق:
وی دارای لیسانس تربیت بدنی بوده و در دوره آموزشی مربیگری درجه C آسیا فعالیت می کند.
دوره های تدریس شده توسط سعید بسطامی
دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ محل مدرس شرکت کنندگان
1 استعداديابي مربيگري 1390/02/27 1390/03/02 ایران-مازندران-بابلسر سعید بسطامی آقایان
2 استعداديابي مربيگري 1390/04/16 1390/04/21 ایران-گلستان-گرگان سعید بسطامی آقایان
3 دوره مربيگري C 1391/03/18 1391/03/29 ایران-خراسان شمالی-بجنورد سعید بسطامی آقایان
4 دوره مربيگري C آسيا 1391/07/11 1391/07/23 ایران-سمنان- سعید بسطامی آقایان
5 استعداديابي مربيگري 1391/08/15 1391/08/19 ایران-مازندران-ساری سعید بسطامی آقایان
6 استعداديابي مربيگري 1392/01/28 1392/02/01 ایران-مازندران-ساری سعید بسطامی آقایان
7 دوره مربيگري C آسيا 1394/06/15 1394/06/27 ایران-خراسان شمالی-بجنورد سعید بسطامی آقایان
8 دستیار مدرس دوره B آسیا 1394/09/12 1394/09/28 ایران-مازندران-ساری سعید بسطامی آقایان
9 دوره مربيگري C 1394/12/01 1394/12/07 ایران-مازندران-ساری سعید بسطامی آقایان
10 دوره مربيگري B 1395/12/15 1395/12/24 ایران-مازندران-ساری سعید بسطامی آقایان
11 دوره مربيگري C 1396/04/14 1396/04/20 ایران-مازندران-ساری سعید بسطامی آقایان
1 1