جلال بشرزاد

تاريخ تولد : 1342/11/03
تعداد دوره ها : 9
دوره های تدریس شده توسط جلال بشرزاد
دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ محل مدرس شرکت کنندگان
1 دروازه بانی سطح یک آسیا 1391/03/02 1391/03/07 ایران-کرمان-کرمان جلال بشرزاد آقایان
2 دروازه بانی سطح یک آسیا 1391/09/19 1391/09/23 ژاپن-- جلال بشرزاد آقایان
3 دروازه بانی سطح یک آسیا 1391/10/08 1391/10/13 ایران-تهران-تهران جلال بشرزاد آقایان
4 دروازه بانی سطح یک آسیا 1393/03/30 1393/04/04 ایران-قزوین-قزوین جلال بشرزاد آقایان
5 دروازه بانی سطح یک آسیا 1393/03/30 1393/04/04 ایران-قزوین-قزوین جلال بشرزاد آقایان
6 دروازه بانی سطح یک آسیا 1394/07/15 1394/07/20 ایران-اصفهان-اصفهان جلال بشرزاد آقایان
7 توجيهي دروازه باني 1394/11/10 1394/11/16 ایران-خوزستان-اهواز جلال بشرزاد آقایان
8 توجيهي دروازه باني 1394/12/13 1394/12/14 ایران-قم-قم جلال بشرزاد آقایان
9 توجيهي دروازه باني 1396/07/30 1396/08/04 ایران-آذربایجان غربی-ارومیه جلال بشرزاد آقایان
1 1