محمد احسانی

تاريخ تولد : 1333/01/24
تعداد دوره ها : 1
دوره های تدریس شده توسط محمد احسانی
دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ محل مدرس شرکت کنندگان
1 توجيهي و دانش افزايي مربيگري 1391/08/10 1391/08/11 ایران-اردبیل-اردبیل محمد احسانی آقایان
1 1