مریم ایراندوست

تاريخ تولد : 1357/11/14
تعداد دوره ها : 5
سوابق:
ایراندوست تحصیلات خود را تا کارشناسی در رشته تربیت بدنی و علوم پزشکی به پایان رسانده و دارای مدرک مربیگری A آسیاست و داوری درجه 3 دارد.
دوره های تدریس شده توسط مریم ایراندوست
دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ محل مدرس شرکت کنندگان
1 فوتبال پایه دختران 1391/08/28 1391/09/03 مالزی-- مریم ایراندوست بانوان
2 دوره مربيگري C آسيا 1391/11/03 1391/11/14 ایران-تهران-تهران مریم ایراندوست بانوان
3 دوره مربيگري C آسيا 1391/12/07 1391/12/19 ایران-تهران-تهران مریم ایراندوست بانوان
4 استعداديابي مربيگري 1392/06/11 1392/06/15 ایران--تبریز مریم ایراندوست بانوان
5 استعداديابي مربيگري 1392/06/16 1392/06/19 ایران--تبریز مریم ایراندوست بانوان
1 1