کوروس آقازاده

تاريخ تولد : 1351/03/09
تعداد دوره ها : 2
سوابق:
وی دارای مدرک D است.
دوره های تدریس شده توسط کوروس آقازاده
دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ محل مدرس شرکت کنندگان
1 استعداديابي مربيگري 1390/12/14 1390/12/19 ایران-تهران-تهران کوروس آقازاده آقایان
2 دوره مربیگری D 1390/12/14 1390/12/19 ایران-تهران-تهران کوروس آقازاده آقایان
1 1