دوره های تدریس شده توسط اسفندیار بالویی
دوره آموزشی: از تاریخ:

تا تاریخ:


ردیف عنوان دوره از تاریخ تا تاریخ محل مدرس شرکت کنندگان
1 استعداديابي مربيگري 1390/03/02 1390/03/07 ایران-خراسان شمالی-جاجرم اسفندیار بالویی آقایان
2 استعداديابي مربيگري 1390/04/05 1390/04/10 ایران-سمنان-گرمسار اسفندیار بالویی آقایان
3 استعداديابي مربيگري 1390/04/13 1390/04/18 ایران-سمنان-گرمسار اسفندیار بالویی آقایان
4 استعداديابي مربيگري 1392/03/21 1392/03/25 ایران-مازندران-تنکابن اسفندیار بالویی بانوان
5 استعداديابي مربيگري 1392/07/03 1392/07/07 ایران-مازندران-بابل اسفندیار بالویی آقایان
1 1