تاريخ تولد: 1358/03/22
سوابق:
وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی در رشته مدیریت بازرگانی به پايان رسانده و فعالیت خود را از سال 1385 در کمیته تشریفات آغاز کرد و در حال حاضر رئیس دپارتمان تشریفات است.