تاريخ تولد: 1361/07/20
سوابق:
وی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی است و از سال 1386 به عنوان کارمند کمیته انضباطی فدراسیون مشغول به کار است.