تاريخ تولد: 1364/02/08
سوابق:
وی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی در رشته زبان انگلیسی به پایان رسانده است  و از سال 1388 در بخش روابط بین الملل فدراسیون مشغول فعالیت است. همچنین ناظر کنفدارسیون فوتبال آسیاست.