تاريخ تولد: 1351/03/10
سوابق:
وی از سال 86 تا 96 به عنوان رئیس پشتیبانی در فدراسیون فوتبال مشغول به  کار بوده است و در حال حاضر به عنوان معاون مرکز ملی فوتبال ایران در حال فعالیت است.