تاريخ تولد: 1366/04/08
سوابق:
وی دارای مدرک فوق لیسانس تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزش است و به زبان انگلیسی تسلط دارد. از سال 1389 عضو گروه استعدادیابی تیم ملی جوانان بوده است. همچنین در سالهای 90 تا 93 سرپرست تیم ملی جوانان بود و در حال حاضر مدیر تیم ملی نوجوانان است.