تاريخ تولد: 1342/02/20
سوابق:
وی دارای مدرک B آسیا است.