تاريخ تولد: 1355/11/01
سوابق:
وی از سال 1382 در بخش روابط عمومی فدراسیون در حال فعالیت است.