تاريخ تولد: 1328/06/16
سوابق:
وی دارای مدرک کارشناشی در رشته حقوق قضایی است و از سال 1354 تا 1382 شاغل در وزارت دادگستری و از سال 1378 به عنوان عضو کمیته انضباطی در فدراسیون مشغول به کار است.