تاريخ تولد: 1355/10/30
باشگاه ها دوران بازی:گیتی پسند (ف)