تاريخ تولد: 1331/01/01
سوابق:
وی به عنوان مدرس در سطح حرفه ای آسیا تدریس میکند.