تاريخ تولد: 1362/01/04
سوابق:
وی دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت ورزشی بوده و از سال 1386 در کمیته فرهنگی و توسعه بازی جوانمردانه فعالیت کرده و از سال 1389 به عنوان رئیس دپارتمان جوانان و مدیر اجرایی تیم ملی جوانان مشغول فعالیت است.