تاريخ تولد: 1318/02/02
باشگاه ها:فجر سپاسی(سرمربی) ,مس کرمان(سرمربی) ,فجر سپاسی(سرمربی)