تاريخ تولد: 1352/01/01
سوابق:
وی فعالیت خود را از سال 1383 در کمیته بانوان آغاز کرد. در سال 1378 داوری درجه سه فوتسال و در سال 1384 نیز داوری درجه فوتبال خود را گرفت و  آغاز به کار کرد. او از سال 1380 تا 1383 به عنوان دبیر هیات فوتبال تهران فعالیت کرده است. همچنین وی در سال 1386 درجه ملی داوری خود را در رشته فوتبال و فوتسال گرفت. و در حال حاضر دبیر کمیته بانوان فدارسیون فوتبال است.