تاريخ تولد: 1362/11/22
سوابق:
وی از سال 1386 در بخش امور بین الملل بانوان شروع به فعالیت کرده است.