تاريخ تولد: 1357/05/30
باشگاه ها:راه آهن تهران(فیزیوتراپ)