تاريخ تولد: 1325/01/01
سوابق:
معینی دارای مدرک کارشناسی بوده و از سال 1345 تا 1385 در هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی فعالیت کرده است. وی از سال 1372 تا 1386 رئیس کمیته آموزش، از سال 1387 تا 1391 رئیس کمیته جوانان بوده است. از سوابق ورزشی وی می توان به عضویت در تیم ملی ایران از سال 1345 به مدت 7 سال و عضویت در تیم ملی جوانان در سال 1342 اشاره کرد. و ی به عنوان مربی در تیم های ذوب آهن،صنعت نفت ابادان،تیم ملی دانشجویان در کره و ترکیه فعالیت کرده است.