تاريخ تولد: 1354/12/26
سوابق:
وی دارای مدرک کارشناسی در رشته کشاورزی است و از سال 1387 به عنوان کارمند کمیته انضباطی مشغول به کار است.