تاريخ تولد: 1351/07/02
باشگاه ها:پارس جنوبی جم(سرمربی)