تاريخ تولد: 1343/09/19
باشگاه ها:سیاه جامگان (سرمربی) ,پدیده مشهد(سرمربی)