تاريخ تولد: 1355/01/01
باشگاه ها:شهرداری تبریز(سرمربی) ,ماشین سازی تبریز(سرمربی) ,نفت آبادان(سرمربی)