تاريخ تولد: 1335/11/15
باشگاه ها:سپاهان اصفهان(سرمربی) ,سپاهان اصفهان(سرمربی)