تاريخ تولد: 1332/12/09
باشگاه ها:پرسپولیس تهران(سرمربی)