تعداد بازدید خبر: 413
1396/11/29-17:05
کمیته تعیین وضعیت آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه  اعلام کرد.

به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ، آرای صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت ، به شرح  زیر است:
شکایت امیر هوشنگ سعادتی (کارگزار) از رامین رضاییان 
پرداخت مبلغ 1/300/000/000 ريال بابت قرارداد و26/000/000 ريال بابت هزینه رسیدگی  در حق امیر هوشنگ سعادتی  
شکایت  نوید دهقان شعار  از باشگاه فرهنگی ورزشی راه آهن یزدان
پرداخت مبلغ 320/000/000 ريال بابت قرارداد و6/400/000 ريال بابت هزینه رسیدگی  در حق نوید دهقان شعار  
شکایت  سعید رازانی  از باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان
پرداخت مبلغ 975/000/000 ريال بابت قرارداد و19/500/000 ريال بابت هزینه رسیدگی  در حق سعید رازانی  
شکایت  رضا صادقی فرید  از باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس
پرداخت مبلغ 250/000/000 ريال بابت قرارداد و5/000/000 ريال بابت هزینه رسیدگی  در حق رضا صادقی فرید  
شکایت  جعفر افهمی از باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک
پرداخت مبلغ 700/000/000 ريال بابت قرارداد و14/000/000 ريال بابت هزینه رسیدگی  در حق جعفر افهمی
شکایت  مجید مهدی نیک  از باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان
پرداخت مبلغ 350/000/000 ريال بابت قرارداد و7/000/000 ريال بابت هزینه رسیدگی  در حق مجید مهدی نیک  
شکایت  معصومه فرید غلامی  از باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران
پرداخت مبلغ 150/000/000 ريال بابت قرارداد و3/000/000 ريال بابت هزینه رسیدگی  در حق معصومه فرید غلامی  
آرای صادره غیر قطعی بوده و در مهلت 7 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون  می باشند. ضمنا  
در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده در مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده ، با درخواست متقاضی ، پرونده به 
کمیته انضباطی ارسال می شود.