تعداد بازدید خبر: 470
1397/09/22-10:12
رئیس کمیته جوانان  فدراسیون فوتبال و مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیاگفت:خوزستان مملو از استعدادهای نهفته فوتبال است و باید با برنامه ریزی مناسب زمینه رشدبیشتر آنها را فراهم کرد.به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال و به نقل از روابط عمومی هیات فوتبال استان خوزستان،، فریدون معینی، رئیس کمیته جوانان واستعدادیابی فدراسیون فوتبال ومدرس برجسته کنفدراسیون فوتبال آسیادرگفتگوی اختصاصی باسایت هیات فوتبال خوزستان ارزیابی خودرا درزمینه فوتبال پایه ،مربیان وبازیکنان پایه این استان تشریح کرد.
وی گفت:فوتبال خوزستان مملوازاستعداد است که به صورت ژنتیک درساختار بدنی بازیکنان این استان وجود دارد.شرایط آب وهوایی،محیط جغرافیایی وفرهنگ موجوددراین منطقه باعث بوجودآمدن این شرایط می باشد.لذا باید با یک برنامه ریزی وسیع درسطح استان بتوانند ازاین ظرفیت ها و پتانسیل به خوبی استفاده کرد و با توجه به اطلاعاتی که دریافت کردم این برنامه ریزی های خوبی ازطرف ریاست هیات فوتبال استان جهت استفاده ازحداکثراستعدادهاصورت گرفته است.
معینی دراین خصوص گفت:باید سالیانه آمارجامعی درموردبازیکنان فوتبال پایه استخراج بشود و  بر اساس این آمارمی توان برای آنان برنامه ریزی صورت داد،اما لازمه آن داشتن امکانات سخت افزاری وحمایت های لازم می باشد.ازظرفیت شرکت ها وکارخانجاتی چون نفت،آموزش پرورش وشهرداری ها باید استفاده کرد.
رئیس کمیته جوانان واستعدادیابی افزود:درکنارادارات ونهادهای فوق ،وزارت بهداشت نیزدارای پتانسیل بسیارزیادی درزمینه ارئه خدمات می باشند.ازادارات بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه بایدسالیانه برنامه ویژه ای برای چکاپ کامل رایگان ورزشکاران وفوتبالیست هاداشته باشند. اگراین ادارات ونهادهاتعامل بیشتری باهم داشته باشندخیلی ازمشکلات موجودرفع می شوند.
معینی درزمینه چگونگی پیشرفت بیشترفوتبال دراستان خوزستان گفت:احیای باشگاههای ورزشی و قدیمی و دادن مجوزهای بیشتردرصورت داشتن شرایط لازم می تواندبه رشد فوتبال دراین استان کمک  کند. استان خوزستان باداشتن بیش از80 تیم در رده های مختلف درسطح کشوریکی ازفعالیترین استانها در زمینه فوتبال وفوتسال می باشد و می بایست احداث زمین ها و سالن های ورزشی بیشتری دربرنامه های آینده گنجانده شود. 
 مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیادرادامه گفت:فدراسیون فوتبال دربخش هاوکمیته های مختلف سیاست گذاری های کلانی برای توسعه فوتبال درسطح کشورداردوبرنامه ریزی ویژه ای روی استان خوزستان به عنوان یکی ازقطب های مهم فوتبال کشور دارد.
کمیته آموزش فدراسیون فوتبال باهمکاری کمیته آموزش خوزستان،برنامه های مدونی جهت بالابردن سطح دانش وکیفیت مربیان این استان دنبال می نماید. یکی ازمهم ترین مواردی که فوتبال استان به آن نیازمند است استفاده ازبازیکنان ومربیان بومی می باشد.چون خوزستان این ظرفیت واستعداد را دارد. این کارباعث افزایش انگیزه مربیان وبازیکنان این استان است. دراستان خوزستان مدیران باتدبیری وجوددارندکه می توانندهمانندسالهای گذشته تیم های خودرابه مقام های قهرمانی برسانند.
فریدون معینی درخصوص سطح فوتبال پایه دراستان وکشورگفت:اگرکیفیت مسابقات درسطح کشور به طورعام واستان خوزستان به طورخاص ارتقاءپیداکندبدون شک راندمان بسیاربالایی ازسطح فوتبال رادراین استان شاهدخواهیم بود.وچه درگذشته وچه درحال حاظرکمترباشگاهی درکشوریافت می شودکه ازبازیکنان خوزستانی استفاده نمی کنندواین نشان دهنده کیفیت بالای بازیکنان این استان می باشد.
مدرس رسمی کنفدراسیون آسیادرخصوص استفاده ازمربیان این استان دررده های مختلف تیم های ملی گفت:درکلاس مربیگری Aآسیابانوان کشورکه چندی پیش ازبین بهترین مربیان گزینش شده بودندچندین مربی خانم ازاستان خوزستان نیزدرآن حضورداشتندکه کیفیت کارآنهادرسطح بسیاربالایی بوده است ودرآینده قطعاًازوجوداینهاودیگرمربیان استفاده خواهدشد.
استان خوزستان درگذشته های دورونزدیک مربیان بسیارقابلی داشته است که گل سرسبدآنهامعلم اخلاق فوتبال کشورمرحوم پرویزدهداری بوده است.هم اکنون دررده نونهالان ومناطق 9گانه کشور،ازیکی ازمربیان جوان وآینده دارخوزستانی استفاده می شودوچنانچه شایستگی خوبی ازخودنشان بدهدمی توانددرآینده نزدیک به کادرفنی تیم های ملی اضافه شود.
معینی گفت:ازنظرفدراسیون هروقت مربیان آقاوخانم بتوانندازعهده وظایف مربیگری تیم ملی بربیایندوشرایط احرازآن راداشته باشندحتماازوجودآنهااستفاده خواهدشدودرسنوات اخیرنیزازچندین مربی خوزستانی درسطح تیم های ملی پایه استفاده شدکه قطعاًدرآینده نیزازدانش مربیگری آنان بهره خواهیم گرفت.
رئیس کمیته جوانان واستعدادیابی درپایان درخصوص برنامه های آتی این کمیته گفت:تشکیل تیم های ملی زیر16سال دررده های آقایان وخانمها درشرف اجرامی باشد.