تعداد بازدید خبر: 408
1396/12/12-11:19
کمیته تعیین وضعیت آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه  اعلام کرد.

به گزارش سایت فدراسیون فوتبال ، آرای صادر شده از سوی کمیته تعیین وضعیت ، به شرح  زیر است:
شکایت امیر هوشنگ  مختاری از باشگاه تراکتور سازی تبریز
پرداخت مبلغ 325/000/000 ريال بابت قرارداد 6/500/000 ريال بابت هزینه رسیدگی  در حق امیر هوشنگ مختاری (قطعی)
شکایت  رسول سروش نیا از باشگاه فرهنگی ورزشی کارون اروند خرمشهر
پرداخت مبلغ 400/000/000 ريال بابت قرارداد 8/000/000 ريال بابت هزینه رسیدگی  در حق رسول سروش نیا(غیرقطعی)
شکایت پوریا مرادی یاد از باشگاه فرهنگی ورزشی بادران تهران
پرداخت مبلغ  60/000/000 ريال بابت قرارداد و مبلغ 1/200/000 ريال بابت هزینه رسیدگی  در حق پوریا مرادی یاد(قظعی)
شکایت علی رشیدی از باشگاه فرهنگی ورزشی شهر فوتبال ایرانیان
پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت قرارداد و مبلغ 200/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق علی رشیدی(قطعی)
شکایت محمد قاضی نجف آبادی از باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم
پرداخت مبلغ 2/500/000/000 ریال بابت قرارداد و مبلغ 50/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق محمد قاضی نجف آبادی(غیر قطعی)
شکایت علیرضا منصوریان از باشگاه فرهنگی ورزشی نفت تهران
پرداخت مبلغ 10/513/734/000 ریال بابت قرارداد و مبلغ 21/274/680ریال بابت هزینه رسیدگی در حق علیرضا منصوریان(غیر قطعی)
آرای غیر قطعی  در مهلت 7 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون  می باشند. ضمنا  در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده  در مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده ، با درخواست متقاضی ، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می شود.