تعداد بازدید خبر: 331
1396/10/10-09:35
رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال درباره چگونگی کسب مجوز کلینیک های عالی پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دکتر توحید سیف برقی، رئیس کمیته پزشکی درخصوص فلسفه و روش ایجاد مراکز یا کلینیک های عالی کنفدراسیون فوتبال آسیا در کشور گفت: اهمیت سلامت ورزشکاران بویژه بازیکنان فوتبال، درمانهای نادرست در مراکز غیر تحصصی و عوارض ناگوار برای ورزشکاران و درمان های بدون شواهد علمی در بعضی از مراکز درمانی، سبب گردید تا کمیته پزشکی کنفدراسیون فوتبال آسیا با ابلاغ ایجاد و تاسیس مراکز یا کلینیک های استاندارد در کلیه کشورهای آسیایی، راهکار مناسبی برای بازگشت سریع و مطمئن ورزشکاران به مسابقات طراحی کند. قطعا تاسیس این مراکز باعث ارتقای کیفی پزشکی فوتبال در قاره کهن خواهد شد.
وی در ادامه بیان کرد:  بدون شک مراکز فوق در توسعه آموزش، پژوهش و تولید علم در آسیا تاثیر گذار خواهند بود. همچنین اهداف کلی، ماموریت و چشم انداز تاسیس مراکز یا کلینیک های عالی AFC سبب ارتقای سطح سلامت و نیز پیشگیری از آسیبها خواهد شد.
رئیس کمیته پزشکی در ادامه درخصوص چگونگی دریافت این مجوز اظهار داشت: مراکزی می توانند شاخصهای کلینیک عالی مورد تایید کنفدراسیون فوتبال آسیا را کسب کنند که با تکمیل فرمهای پیوست و ارسال آن به فدراسیون فوتبال، گام اولیه را برای تاسیس این مراکز بردارند. در ادامه این روند، فرمهای تکمیل شده توسط دبیر کل فدراسیون فوتبال به AFC ارسال خواهد شد و در تاریخهای مشخصی این مراکز مورد بازدید و ارزیابی کارشناسان کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار خواهند گرفت. 
دکتر سیف برقی در پایان افزود: در صورت تایید این مراکز توسط AFC، آنها مجوز تاسیس مرکز یا کلینیک عالی AFC را دریافت خواهند کرد. این مجوز بمدت ۵ سال به این مراکز داده خواهد شد و برای تایید دوباره ، نیاز به  ارزیابیهای مجدد و کسب شاخصهای تعیین شده AFC خواهد بود.