تعداد بازدید خبر: 1090
1394/12/13-11:00
کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه مسابقات مرحله دوم لیگ دسته سوم فوتبال کشور از هفته هفتم تا یازدهم و معوقه هفته های اول و پنجم را اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون،
هفته هفتم: جمعه  21/12/1394
صفاهان اصفهان- افرادرب تبریز-ساعت14:15 -ورزشگاه تختی اصفهان
چوکای تالش- استقلال نوین بجنورد-ساعت14:15-ورزشگاه پوریای ولی تالش گیلان
آرش ری- عمران شهرداری ساری-ساعت14:15-ورزشگاه هویزه تهران
شهدای بابلسر- شهرداری فومن14:15 شهید علیزاده بابلسرمازندران
شهدای ساری- شهید کریمی جویبار-ساعت14:15-شهداء ساری مازندران
شهرداری اراک- کاوه شهرداری ورامین-ساعت 14:15 – ورزشگاه پنجم مرداد اراک 
برق شیراز- فرید کرج14:30-ورزشگاه اختصاصی برق شیراز
پَریز درود- پرسپولیس برازجان14:30 -ورزشگاه  تختی درود
نفتون مسجد سلیمان- شاهین ماهشهر-ساعت14:30-اختصاصی نفتون مسجد سلیمان خوزستان
دوشنبه    24/12/1394
استقلال جنوب تهران- ایرانداد تهران-ساعت14:15-ورزشگاه اتکاء تهران
امید حسن آباد- شهرداری همدان14:15 اختصاصی شهرداریحسن آباد تهران
خلیج فارس خونسرخ- شهرداری فیروز آباد-ساعت 14:30-ورزشگاه تختی بندر عباس 
ملی حفاری اهواز- قشقایی شیراز -ساعت14:30-ورزشگاه اختصاصی حفاری اهواز
چهارشنبه  26/12/1394
معوقه هفته اول- شهید کریمی جویبار- شهدای بابلسر-ساعت 14:15-شهید کریمی جویبار مازندران
معوقه هفته اول - آرش ری- چوکای تالش14:15 هویزه تهران
معوقه  هفته پنجم- صفاهان اصفهان- کاوه شهرداری ورامین 14:15- -ورزشگاه تختی اصفهان
پنجشنبه   27/12/1394
معوقه هفته اول - پَریز درود- برق شیراز-ساعت14:30-ورزشگاه تختی درود
معوقه هفته اول فرید کرج- پرسپولیس برازجان 14:30- ورزشگاه انقلاب کرج 
هفته هشتم: دوشنبه    9/1/1395
شهرداری رودسر - شهدای بابلسر-ساعت15:30-ورزشگاه شهید قاسمی رودسرگیلان
شهرداری فومن -عمران شهرداری ساری-ساعت  15:30  -ورزشگاه آزادی فومن گیلان
شهید کریمی جویبار- چوکای تالش-ساعت15:30-ورزشگاه شهید کریمی جویبارمازندران
شهدای ساری- آرش ری -ساعت15:30-ورزشگاه شهداء ساری
افرادرب تبریز- امید حسن آباد 15:30-ورزشگاه مرزداران تبریز
ایرانداد تهران- فجر میثاق کرج15:30-ورزشگاه الیاف تهران
استقلال جنوب تهران- شهرداری اراک 15:30-ورزشگاه اتکاء تهران
فرید کرج- خلیج فارس خونسرخ-ساعت 16:00-ورزشگاه انقلاب کرج
شهرداری فیروز آباد - ملی حفاری اهواز16:00  -ورزشگاه تختی فیروز آباد فارس
شاهین ماهشهر - برق شیراز-ساعت16:00-ورزشگاه شهداء ماهشهر خوزستان
سه شنبه  10/1/1395
شهرداری همدان- کاوه شهرداری ورامین-ساعت15:30-ورزشگاه ملت همدان
نفتون مسجد سلیمان- پَریز درود16:00 اختصاصی  نفتون-ورزشگاه مسجد سلیمان خوزستان
قشقایی شیراز- پرسپولیس برازجان-ساعت 16:00-ورزشگاه دستغیب شیراز
هفته نهم: دوشنبه   16/1/1395
عمران شهرداری ساری- شهرداری رودسر-ساعت16:00--ورزشگاه شهداء ساری 
آرش ری-شهرداری فومن-ساعت16:00-ورزشگاه هویزه تهران
شهدای بابلسر- استقلال نوین بجنورد16:00-ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر
چوکای تالش- شهدای ساری 16:00-ورزشگاه پوریای ولی تالش 
کاوه شهرداری ورامین- افرادرب تبریز 16:00-ورزشگاه  تختی ورامین تهران
صفاهان اصفهان- ایرانداد تهران-ساعت 16:00-ورزشگاه  تختی اصفهان
برق شیراز - نفتون مسجد سلیمان-ساعت16:30 -ورزشگاه اختصاصی برق شیراز
خلیج فارس خونسرخ -شاهین ماهشهر-ساعت16:30-ورزشگاه تختی بندر عباس 
ملی حفاری اهواز - فرید کرج-ساعت16:30-ورزشگاه اختصاصی حفاری اهوازخوزستان
پرسپولیس برازجان- شهرداری فیروز آباد-ساعت16:30-ورزشگاه تختی برازجان بوشهر
سه شنبه 17/1/95
فجر میثاق کرج- استقلال جنوب تهران-ساعت16:00-ورزشگاه انقلاب کرج
-شهرداری اراک - شهرداری همدان -ساعت 16:00-ورزشگاه5 مرداد اراک 
پَریز درود - قشقایی شیراز-ساعت16:30-ورزشگاه تختی درود 
هفته دهم : سه شنبه 31 فروردین 95
شهدای بابلسر- شهید کریمی جویبار-ساعت16:15-ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر
عمران شهرداری ساری - استقلال نوین بجنورد16:15-ورزشگاه شهداء ساری
چوکای تالش- آرش ری 16:15-ورزشگاه پوریای ولی تالش 
شهرداری فومن- شهرداری رودسر-ساعت16:15-ورزشگاه آزادی فومن
شهرداری همدان- افرادرب تبریز-ساعت16:15 -ورزشگاه ملت همدان
 صفاهان اصفهان- استقلال جنوب تهران-ساعت16:15-ورزشگاه تختی اصفهان
امید حسن آباد- ایرانداد تهران-ساعت 16:15-ورزشگاه اختصاصی شهرداری حسن آباد تهران
فجر میثاق کرج – شهرداری اراک-ساعت16:15-ورزشگاه شریعتی کرج
ملی حفاری اهواز- شاهین ماهشهر-ساعت16:45 -ورزشگاه اختصاصی حفاری اهواز 
برق شیراز - پَریز درود -ساعت 16:45-ورزشگاه اختصاصی برق شیراز
خلیج فارس خونسرخ - نفتون مسجد سلیمان-ساعت6:45-ورزشگاه تختی بندر عباس
قشقایی شیراز- شهرداری فیروز آباد-ساعت16:45-ورزشگاه دستغیب شیراز
پرسپولیس برازجان- فرید کرج16:45-ورزشگاه تختی برازجان بوشهر
هفته یازدهم: دوشنبه 6/2/1395
استقلال نوین بجنورد - شهرداری فومن-ساعت16:30-ورزشگاه 19 مهر بجنورد خراسان شمالی
شهدای ساری- شهدای بابلسر-ساعت 16:30-ورزشگاه شهداء ساری  مازندران
شهید کریمی جویبار- عمران شهرداری ساری-ساعت16:30-ورزشگاه شهید کریمی جویبار 
آرش ری- شهرداری رودسر-ساعت16:30-ورزشگاه هویزه تهران
ایرانداد تهران- کاوه شهرداری ورامین-ساعت16:30-ورزشگاه الیاف تهران
استقلال جنوب تهران- امید حسن آباد-ساعت16:30-ورزشگاه اتکاء تهران
فجر میثاق کرج - صفاهان اصفهان-ساعت16:30-ورزشگاه شریعتی کرج
شهرداری اراک – افرادرب تبریز-ساعت16:30-ورزشگاه 5 مرداد اراک مرکزی
شاهین ماهشهر- پرسپولیس برازجان-ساعت17:00-ورزشگاه شهداء ماهشهر خوزستان
سه شنبه 7/2/1395
نفتون مسجد سلیمان- ملی حفاری اهواز-ساعت 17:00-ورزشگاه اختصاصی نفتون مسجد سلیمان
فرید کرج- قشقایی شیراز-ساعت 17:00-ورزشگاه شریعتی کرج البرز
پَریز درود- شهرداری فیروز آباد-ساعت17:00 -ورزشگاه تختی درود لرستان
برق شیراز- خلیج فارس خونسرخ-ساعت17:00 -ورزشگاه اختصاصی برق شیراز