تعداد بازدید خبر: 1592
1394/12/09-12:10
کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور از هفته 33 تا 38 را اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون
*هفته سی و سوم   دوشنبه23 فروردین 95
گیتی پسند اصفهان- خونه به خونه بابل-ساعت 16:30-ورزشگاه آرارات اصفهان 
اصفه شهر باران-  آلومینیوم هرمزگان-ساعت6:30-ورزشگاه شهید عضدیرشت
پاس همدان  -  آلومینیوم اراک-ساعت 16:30-ورزشگاه قدس همدان
شهرداری اردبیل-خیبر خرم آباد -ساعت 16:30 -ورزشگاه تختی اردبیل 
پیکان تهران - صنعت نفت آبادان-ساعت16:30-ورزشگاه شهدا  شهرقدس تهران
نساجی مازندران  - پارسه تهران-ساعت 16:30-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر مازندران
فجر سپاسی شیراز  -  گل گهر سیرجان -ساعت  16:30-ورزشگاه حافظیه  شیراز
مس کرمان -       فولاد یزد -ساعت 16:30 -ورزشگاه امام علی کرمان
ایرانجوان بوشهر-   مس رفسنجان -ساعت  17-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان -  ماشین سازی تبریز-ساعت 17-ورزشگاهشهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
*هفته سی و چهارم- دوشنبه 30فروردین 95
فولاد یزد - شهرداری اردبیل -ساعت 16:30 -ورزشگاه شهید نصیری یزد
گل گهر سیرجان - ایرانجوان بوشهر-ساعت16:30 -ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
مس رفسنجان-  نفت مسجد سلیمان-ساعت16:30وزشگاه شهدارفسنجان کرمان
ماشین سازی تبریز-  نساجی مازندران-ساعت  16:45-ورزشگاه تختی تبریز  
خونه به خونه بابل- پیکان تهران-ساعت 16:45شهدا هفتم تیربابل 
پارسه تهران -  گیتی پسند اصفهان -ساعت16:45-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
خیبر خرم آباد-   شهر باران-ساعت16:45-ورزشگاه تختی خرم آباد 
آلومینیوم اراک-   مس کرمان  -ساعت  16:45-ورزشگاه امام خمینی اراک
صنعت نفت آبادان-  پاس همدان -ساعت17-ورزشگاه تختی آبادان
آلومینیوم هرمزگان- فجر سپاسی شیراز -ساعت  17-ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس
*هفته سی و پنجم - دوشنبه6 اردیبهشت 95  
گیتی پسند اصفهان-  پیکان تهران -ساعت16:45-ورزشگاه آرارات اصفهان
شهر باران-  فولاد یزد-ساعت16:45-ورزشگاه شهید عضدی رشت
پاس همدان  -  خونه به خونه بابل -ساعت16:45 -ورزشگاه قدس همدان
پارسه تهران- ماشین سازی تبریز-ساعت16:45-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
شهرداری اردبیل-   آلومینیوم اراک-ساعت 16:45-ورزشگاه تختی اردبیل
نساجی مازندران  -  مس رفسنجان -ساعت   16:45-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر مازندران
فجر سپاسی شیراز  -   خیبر خرم آباد-ساعت  16:45 -ورزشگاه حافظیه  شیراز
مس کرمان -  صنعت نفت آبادان-ساعت 16:45 -ورزشگاه امام علی کرمان 
ایرانجوان بوشهر-  آلومینیوم هرمزگان -ساعت17-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان -  گل گهر سیرجان-ساعت   17-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
*هفته سی و ششم-دوشنبه 13 اردیبهشت 95 
ماشین سازی تبریز- گیتی پسند اصفهان -ساعت 17-ورزشگاه تختی تبریز 
خونه به خونه بابل-  مس کرمان -ساعت   17-ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل  مازندران 
فولاد یزد -  فجر سپاسی شیراز -ساعت  17-ورزشگاه شهید نصیری یزد
گل گهر سیرجان -نساجی مازندران -ساعت 17-ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان کرمان
صنعت نفت آبادان - شهرداری اردبیل-ساعت  17-ورزشگاه تختی آبادان
خیبر خرم آباد-    ایرانجوان بوشهر-ساعت17 -ورزشگاه تختی خرم آباد
مس رفسنجان-  پارسه تهران-ساعت 17-ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
پیکان تهران-  پاس همدان-ساعت 17-ورزشگاه شهدا  شهر قدس تهران
آلومینیوم اراک-     شهر باران-ساعت 17-ورزشگاه امام خمینی اراک
آلومینیوم هرمزگان-  نفت مسجدسلیمان -ساعت 17-ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس
*هفته سی و هفتم - سه شنبه 21 اردیبهشت 95
گیتی پسند اصفهان-پاس همدان-ساعت 17-ورزشگاه آرارات اصفهان
ماشین سازی تبریز- مس رفسنجان  17-ورزشگاه تختی تبریز 
نفت مسجد سلیمان - خیبر خرم آباد -ساعت 17-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
شهر باران- صنعت نفت آبادان -ساعت 17-ورزشگاه شهید عضدی رشت
پارسه تهران-  گل گهر سیرجان   -ساعت17-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
ایرانجوان بوشهر- فولاد یزد-ساعت17-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
شهرداری اردبیل-    خونه به خونه بابل-ساعت17-ورزشگاه تختی اردبیل 
نساجی مازندران  -  آلومینیوم هرمزگان -ساعت 17-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر 
فجر سپاسی شیراز  - آلومینیوم اراک -ساعت17 -ورزشگاه حافظیه شیراز
مس کرمان -   پیکان تهران -ساعت17-ورزشگاه امام علی کرمان
*هفته سی و هشتم - دوشنبه 27 اردیبهشت 95 
خونه به خونه بابل-   شهر باران-ساعت 17:15 -ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل مازندران 
فولاد یزد -   نفت مسجدسلیمان-ساعت 17:15 -ورزشگاه شهید نصیری یزد
گل گهر سیرجان -   ماشین سازی تبریز17:15 -ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
پاس همدان- مس کرمان-ساعت    17:15-ورزشگاه قدس همدان  
صنعت نفت آبادان -  فجر سپاسی شیراز-ساعت   17:15-ورزشگاه تختی آبادان
خیبر خرم آباد-   نساجی مازندران-ساعت  17:15-ورزشگاه تختی خرم آباد
مس رفسنجان-   گیتی پسند اصفهان-ساعت17:15-ورزشگاه شهدارفسنجان
پیکان تهران-   شهرداری اردبیل -ساعت17:15-ورزشگاه شهدا شهر قدس  تهران
آلومینیوم اراک- ایرانجوان بوشهر -ساعت17:15-ورزشگاه امام خمینی اراک
آلومینیوم هرمزگان-   پارسه تهران -ساعت17:15 -ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس