تعداد بازدید خبر: 1017
1394/12/08-15:30
کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال 10 هفته مرحله دوم لیگ دسته دوم فوتبال کشور را اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون،
*هفته اول - چهارشنبه 12اسفند 94
کارا شیراز-کیمیا فرایند تهران-ساعت14:45-ورزشگاه بعثت  شیراز
بادران تهران- سپیدرود رشت-ساعت 14:45-ورزشگاه کارگران تهران
اکسین البرز- نفت امیدیه-ساعت 14:45-ورزشگاه انقلاب کرج
رهپویان رضوانشهر- شهرداری بوشهر-ساعت 14:45-ورزشگاه معلمرضوانشهر گیلان
شهرداری بندر عباس- نفت و گاز گچساران-ساعت 15 -ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس
پارس جنوبی جم- نیروی زمینی تهران-ساعت15:15 -ورزشگاه تختی جم بوشهر
*هفته دوم-سه شنبه 18 اسفند 94 
کارا شیراز- بادران تهران-ساعت15-ورزشگاه بعثت  شیراز
نفت و گاز گچساران- سپیدرود رشت15-ورزشگاه شهداء نفتگچساران
کیمیا فرایند تهران- شهرداری بندر عباس-ساعت15-ورزشگاه اتکا تهران
رهپویان رضوانشهر- پارس جنوبی جم-ساعت 15-ورزشگاه معلم رضوانشهر گیلان
نفت امیدیه- نیروی زمینی تهران-ساعت15:30نفت1 -ورزشگاه امیدیه خوزستان
شهرداری بوشهر- اکسین البرز15:3 -ورزشگاه بهشتی1 بوشهر
*هفته سوم - دوشنبه 24اسفند 94
سپیدرود رشت- کیمیا فرایند تهران-ساعت15-ورزشگاه عضدی رشت
بادران تهران- نفت و گاز گچساران-ساعت15-ورزشگاه کارگران تهران
اکسین البرز- رهپویان رضوانشهر-ساعت15-ورزشگاه انقلاب کرج
نیروی زمینی تهران- شهرداری بوشهر-ساعت 15-ورزشگاه شهداء نزاجا تهران
پارس جنوبی جم - نفت امیدیه-ساعت15:30 -ورزشگاه تختی جم بوشهر
چهارشنبه 26اسفند 94
شهرداری بندر عباس- کارا شیراز-ساعت15:15-ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس
*هفته چهارم- یکشنبه 15فروردین 95
اکسین البرز - پارس جنوبی جم-ساعت16:30 انقلاب کرج
رهپویان رضوانشهر - نیروی زمینی تهران-ساعت16:30-ورزشگاه معلم رضوانشهرگیلان
کیمیا فرایند تهران - نفت و گاز گچساران-ساعت16:30-ورزشگاه اتکاتهران
کارا شیراز - سپیدرود رشت-ساعت16:30-ورزشگاه بعثت شیراز
شهرداری بندر عباس - بادران تهران-ساعت16:45-ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس
شهرداری بوشهر - نفت امیدیه-ساعت17-ورزشگاه بهشتی1بوشهر
*هفته پنجم- یکشنبه 22فروردین 95
بادران تهران- کیمیا فرایند تهران--ساعت16:30-ورزشگاه کارگران تهران
سپیدرود رشت- شهرداری بندر عباس-ساعت16:30-ورزشگاه عضدی رشت
نفت و گاز گچساران- کارا شیراز-ساعت16:30-ورزشگاه شهداء نفت گچساران
نیروی زمینی تهران- اکسین البرز-ساعت16:30-ورزشگاه شهداء نزاجا تهران
پارس جنوبی جم- شهرداری بوشهر-ساعت17 تختی جم بوشهر
نفت امیدیه- رهپویان رضوانشهر-ساعت17-ورزشگاه نفت1 امیدیه خوزستان
*هفته ششم- یکشنبه 29فروردین 95 
کارا شیراز - نفت و گاز گچساران -ساعت16:30-ورزشگاه بعثت شیراز
رهپویان رضوانشهر - نفت امیدیه -ساعت16:45-ورزشگاه معلم رضوانشهر گیلان
اکسین البرز - نیروی زمینی تهران-ساعت16:45-ورزشگاه انقلاب کرج
کیمیا فرایند تهران- بادران تهران -ساعت16:45-ورزشگاه اتکا تهران
شهرداری بندر عباس - سپیدرود رشت-ساعت 17-ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس
شهرداری بوشهر - پارس جنوبی جم-ساعت17-ورزشگاه بهشتی1 بوشهر
*هفته هفتم- یکشنبه 5 اردیبهشت 95
بادران تهران-شهرداری بندرعباس-ساعت 16:45-ورزشگاه کارگران تهران
نفت و گاز گچساران – کیمیافرآیند تهران-ساعت16:45-ورزشگاه شهداء نفت گچساران
سپیدرود رشت – کارا شیراز-ساعت 16:45 -ورزشگاه عضدی رشت
نیروی زمینی تهران – رهپویان رضوانشهر16:45شهداء نزاجا تهران
پارس جنوبی جم – اکسین البرز-ساعت 17-ورزشگاه تختی جم بوشهر
نفت امیدیه – شهرداری بوشهر-ساعت 17-ورزشگاه نفت امیدیه خوزستان
*هفته هشتم- یکشنبه 12اردیبهشت 95
 نفت و گاز گچساران- بادران تهران-ساعت17 -ورزشگاه شهداء نفت گچساران
کارا شیراز- شهرداری بندر عباس-ساعت17 -ورزشگاه بعثت شیراز
 کیمیا فرایند تهران- سپیدرود رشت-ساعت17 -ورزشگاه اتکا تهران
نفت امیدیه- پارس جنوبی جم-ساعت17 -ورزشگاه نفت امیدیه خوزستان
 رهپویان رضوانشهر- اکسین البرز-ساعت17 -ورزشگاه معلم رضوانشهر گیلان
شهرداری بوشهر- نیروی زمینی تهران-ساعت 17-ورزشگاه بهشتی 1 بوشهر
*هفته نهم - یکشنبه 19اردیبهشت 95
بادران تهران-کاراشیراز-ساعت16:45-ورزشگاه کارگران تهران
سپیدرود رشت – نفت و گاز گچساران -ساعت16:45 -ورزشگاه عضدی رشت
شهرداری بندرعباس – کیمیافرآیند تهران-ساعت 16:45-ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
پارس جنوبی جم – رهپویان رضوانشهر-ساعت 17-ورزشگاه تختی جم بوشهر
نیروی زمینی تهران – نفت امیدیه-ساعت17-ورزشگاه شهداء نزاجا تهران
اکسین البرز – شهرداری بوشهر-ساعت 17-ورزشگاه انقلاب کرج
*هفته دهم-یکشنبه 26 اردیبهشت 95
سپیدرود رشت - بادران تهران-ساعت17-ورزشگاه عضدی رشت
کیمیا فرایند تهران - کارا شیراز-ساعت 17-ورزشگاه اتکا تهران
نفت و گاز گچساران- شهرداری بندر عباس-ساعت 17 -ورزشگاه شهداء نفت گچساران
 نیروی زمینی تهران- پارس جنوبی جم-ساعت 17:15 -ورزشگاه شهداء نزاجا تهران
 شهرداری بوشهر- رهپویان رضوانشهر-ساعت 17:15 -ورزشگاه بهشتی 1بوشهر
نفت امیدیه- اکسین البرز-ساعت 17:15 -ورزشگاه نفت امیدیه خوزستان