تعداد بازدید خبر: 638
1396/10/13-15:00
سازمان لیگ فوتبال  از زمان برگزاری مسابقات هفته سوم تا هفتم مرحله دوم لیگ دسته سوم خبر داد. 

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، کمیته مسابقات  سازمان لیگ فوتبال ، برنامه مرحله دوم لیگ دسته سوم را به شرح زیر اعلام ‏کرد:‏
هفته سوم:‏
‏ سه شنبه  ‏‏۱۹ دی ۹۶‏
انتظار بجنورد- آرش ری- ساعت ۱۴- ورزشگاه  ‏۱۹ مهر بجنورد
‏ پاس گیلان- هیرکانی چالوس ‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  عضدی رشت
شهرداری نوشهر- چوکای تالش- ساعت ۱۴- ورزشگاه  ‏۷ تیر چالوس
شهدای ماکران میاندرود- مقاوم فجر البرز-  ساعت ۱۴- ورزشگاه   شهدای ‏ماکران میاندرود
‏پاراگ تهران- شهید مولایی قائمشهر-  ساعت ۱۴- ورزشگاه  کشوری ‏تهران
شهرداری اردبیل- آریا مینو خرمدره زنجان-  ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه  علی دایی اردبیل
اتحاد کامیاران- شهدای رزکان کرج-  ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه   آزادی  کامیاران
‏ دالاهو کرمانشاه-امید حسن آباد-  ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه  آزادی کرمانشاه
پردیس خرم آباد- کیان تهران-  ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه   تختی خرم آباد
‏ اسپیدار تهران- شهرداری اراک-  ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه   شهید کلهر شهریار
استقلال رامشیر- جهاد نصر سیرجان-  ساعت ۱۴:۳۰  - ورزشگاه  مجدیان دزفول
‏ چهارشنبه  ‏‏۲۰ دی ۹۶ ‏
جندی شاپور خوزستان- شهید باقری گویم- ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه   تختی رامشیر
‏ پرسپولیس گناوه- ملی حفاری اهواز-  ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه  شهید سراجیگناوه
‏کارا شیراز- جنوب باغملک خوزستان ‏-  ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه  متعاقباً اعلام میگردد
‏ آلومینیوم هرمزگان- پیروزی برازجان-  ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه تختی بندرعباس
هفته چهارم:‏
‏ یکشنبه۲۴ دی ماه ۹۶ ‏
مقاوم فجر البرز- انتظاربجنورد - ساعت ۱۴- ورزشگاه شریعتی کرج
آرش ری- شهرداری نوشهر- ساعت ۱۴- ورزشگاه  هویزهتهران
هیرکانی چالوس- پاراگ تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه  ‏۷ تیر چالوس
‏ چوکای تالش- پاس گیلان- ساعت ۱۴- ورزشگاه  پوریا ولیتالش
شهید مولایی قائمشهر- شهدای ماکرون میاندرود- ساعت ۱۴- ورزشگاه  قراخیلقائمشهر
‏ امید حسن آباد- اسپیدار تهران‏- ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهرداری   ‏حسن آباد  ‏
آریا مینو خرمدره زنجان- پردیس خرم آباد- ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهید خرمی خرمدره
‏ کیان تهران- دالاهو کرمانشاه ‏- ساعت ۱۴:۱۵ - ورزشگاه  سهند تهران
‏ شهرداری اراک- اتحاد کامیاران- ساعت ۱۴- ورزشگاه  ‏۵ مرداد اراک
‏ شهدای رزکان کرج- شهرداری اردبیل- ساعت ۱۴- ورزشگاه  انقلاب کرج
‏ دوشنبه ۲۵ دی ماه ۹۶‏
جنوب باغملک خوزستان- پرسپولیس گناوه- ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه  تختیباغملک
‏ ملی حفاری اهواز- استقلال رامشیر- ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه  اختصاصی ملی ‏حفاری اهواز
‏ پیروزی برازجان- جندی شاپور خوزستان- ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه   تختی برازجان
‏جهاد نصر سیرجان- آلومینیوم هرمزگان- ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه  تختی سیرجان
شهید باقری گویم- کارا شیراز ‏- ساعت ۱۴:۳۰ - ورزشگاه  دستغیب شیراز
هفته پنجم
‏ شنبه  ۳۰ دی ماه ۹۶ ‏
شهرداری نوشهر- مقاوم فجر البرز- ساعت ۱۴ – ورزشگاه  ‏۷ تیر چالوس
انتظار بجنورد- شهید مولایی قائمشهر- ساعت ۱۴ – ورزشگاه   ‏۱۹ مهر بجنورد
شهدای ماکران میاندرود- هیرکانی چالوس- ساعت ۱۴ – ورزشگاه  شهدای ‏ماکران میاندرود
‏ پاراگ تهران- پاس گیلان- ساعت ۱۴ – ورزشگاه کشوری ‏ تهران
‏ چوکای تالش- آرش ری- ساعت ۱۴ – ورزشگاه  پوریا ولی تالش
‏ شهید باقری گویم- پیروزی برازجان- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه  دستغیب شیراز
یکشنبه اول بهمن ۹۶‏
اسپیدار تهران- کیان تهران- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه شهید کلهر شهریار
اتحاد کامیاران- امید حسن آباد- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  آزادی کامیاران
شهرداری اردبیل- شهرداری اراک- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  علی دایی اردبیل
آریا مینو خرمدره زنجان- شهدای رزکان کرج- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  شهید خرمی خرمدره
دالاهو کرمانشاه- پردیس خرم آباد- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  آزادیکرمانشاه
استقلال رامشیر- جنوب باغملک خوزستان- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه  تختی رامشیر
آلومینیوم هرمزگان- ملی حفاری اهواز- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه  تختی بندرعباس
پرسپولیس گناوه- کارا شیراز- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه شهید سراجی گناوه
دوشنبه ۲ بهمن ۹۶‏
جندی شاپور خوزستان- جهاد نصر سیرجان- ساعت ۱۴:۳۰ – ورزشگاه  مجدیان دزفول
هفته ششم
‏ جمعه‏‏۶ بهمن ۹۶ ‏
پاراگ تهران- چوکای تالش – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  کشوری ‏ تهران
هیرکانی چالوس- انتظار بجنورد – ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  ‏۷ تیر چالوس
مقاوم فجر البرز - آرش ری– ساعت ۱۴:۱۵ –   ورزشگاه شریعتی کرج
‏ شهید مولایی قائمشهر- شهرداری نوشهر– ساعت ۱۴:۱۵ –  ورزشگاه  قراخیلقائمشهر
‏ پاس گیلان- شهدای ماکران میاندرود– ساعت ۱۴:۱۵ –  ورزشگاه  عضدی رشت
شنبه ۷ بهمن ۹۶‏
امید حسن آباد- شهرداری اردبیل– ساعت ۱۴:۱۵ –   ورزشگاه  شهرداری   ‏حسن ‏آباد  ‏
کیان تهران- اتحاد کامیاران– ساعت ۱۴:۱۵ –   ورزشگاه  هویزه تهران
دالاهو کرمانشاه- آریا مینو خرمدره زنجان– ساعت ۱۴:۳۰  –  ورزشگاه  آزادی کرمانشاه
شهرداری اراک- شهدای رزکان کرج– ساعت ۱۴:۳۰  –  ورزشگاه  ‏۵ مرداداراک
پردیس خرم آباد- اسپیدار تهران– ساعت ۱۴:۳۰  –   ورزشگاه   تختی خرم آباد
جهاد نصر سیرجان- پیروزی برازجان– ساعت ۱۴:۳۰  –  ورزشگاه   تختی سیرجان
کارا شیراز- استقلال رامشیر– ساعت ۱۴:۳۰  –   ورزشگاه   متعاقباً اعلام میگردد
جنوب باغملک خوزستان- آلومینیوم هرمزگان– ساعت ۱۴:۳۰  –  ورزشگاه   تختی باغملک
پرسپولیس گناوه- شهید باقری گویم– ساعت ۱۴:۳۰  –   ورزشگاه  شهید سراجی گناوه
ملی حفاری اهواز- جندی شاپور خوزستان– ساعت ۱۴:۴۵   – ورزشگاه   ملی ‏حفاری اهواز
هفته هفتم
پنجشنبه۱۲ بهمن ۹۶‏
شهرداری نوشهر- هیرکانی چالوس- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه ‏۷ تیرچالوس
چوکای تالش- مقاوم فجر البرز ‏- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  پوریای ولی تالش
انتظار بجنورد- پاس گیلان- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  ‏۱۹ مهر بجنورد
آرش ری- شهید مولایی قائمشهر- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  هویزهتهران
شهدای ماکران میاندرود- پاراگ تهران- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  شهدای ‏ماکران میاندرود
شهرداری اردبیل- کیان تهران ‏- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  علی داییاردبیل
اسپیدار تهران- دالاهو کرمانشاه- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  شهید کلهر شهریار
اتحاد کامیاران- پردیس خرم آباد- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  آزادیکامیاران
شهدای رزکان کرج-امید حسن آباد- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  انقلابکرج
آریا مینو خرمدره زنجان- شهرداری اراک- ساعت ۱۴:۱۵ – ورزشگاه  شهید خرمی خرمدره
‏ جمعه  ‏‏۱۳ بهمن ۹۶ ‏
شهید باقری گویم- جهاد نصر سیرجان- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه دستغیب شیراز
آلومینیوم هرمزگان- کارا شیراز- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه  تختیبندرعباس
استقلال رامشیر- پرسپولیس گناوه- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه  تختیرامشیر
‏جندی شاپور خوزستان- جنوب باغملک خوزستان- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه  مجدیان دزفول
پیروزی برازجان- ملی حفاری اهواز- ساعت ۱۴:۳۰  – ورزشگاه  تختی برازجان