تعداد بازدید خبر: 1287
1394/12/22-11:42
سازمان لیگ فوتسال برنامه هفته اول تا نهم رقابتهای گروه یک لیگ دسته دوم فوتسال کشور را اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون؛ 
چهارشنبه 18 فروردین-هفته اول-ساعت 16:00
فرخی باقر شهر-پیمان شاهرود-فدک-باقر شهر
شهدای جلین گرگان-شهروند نوین سورک-امام خمینی(ره)-گرگان
مقاومت شهرداری مشهد-نوین کشاورز فریمان-کارگران2-مشهد
مقاومت قرچک-میلان ساری-هفتم تیر-قرچک
سه شنبه 24 فروردین-هفته دوم-ساعت 16:00
میلان ساری-مقاومت شهرداری مشهد-شهید خیری مقدم-ساری
نوین کشاورز فریمان-شهدای جلین گرگان-شهید مطهری-فریمان
شهروند نوین سورک-پیمان شاهرود-نکا چوب-سورک
شنبه 4 اردیبهشت-معوقه هفته دوم-ساعت 16:00
مقاومن قرچک-فرخی باقر شهر-هفتم تیر-قرچک
دوشنبه 30 فروردین-هفته سوم-ساعت 16:00
فرخی باقر شهر-شهروند نوین سورک-فدک-باقر شهر
شهدا جلین گرگان-میلان ساری-امام خمینی(ره)-گرگان
مقاومت شهرداری مشهد-مقاومت قرچک-کارگران2-مشهد
پیمان شاهرود-نوین کشاورز فریمان-شهدی اکبری-شاهرود
چهارشنبه 8 اردیبهشت -هفته چهارم-ساعت 16:00
میلان ساری-پیمان شاهرود-شهید خیر مقدم-ساری
نوین کشاورز فریمان-شهروند نوین سورک-شهید مطهری-فریمان
مقاومت شهرداری مشهد-فرخی باقر شهر-کارگران 2-مشهد
مقاومت قرچک-شهدای جلین گرگان-هفتم تیر-قرچک
سه شنبه 14 اردیبهشت –هفته پنجم-ساعت 16:00
فرخی باقر شهر-نوین کشاورز فریمان-فدک-باقر شهر
شهدای جلین گرگان-مقاومت شهرداری مشهد-امام خمینی(ره)-گرگان
شهروند نوین سورک-میلان ساری-نکا چوب-سورک
سه شنبه11 خرداد ماه-معوقه هفته پنجم-ساعت 16:00
پیمان شاهرود-مقاومت قرچک-شهید اکبری-شاهرود
دوشنبه20 اردیبهشت-هفته ششم-ساعت 16:00
میلان ساری-نوین کشاورز فریمان-شهید خیر مقدم-ساری
شهدای جلین گرگان-فرخی باقر شهر-امام خمینی(ره)-گرگان
مقاومت شهرداری مشهد-پیمان شاهرود-کارگران 2-مشهد
مقاومت قرچک-شهروند نوین سورک-هفتم تیر-قرچک
شنبه 25 اردیبهشت-هفته هفتم-ساعت 16:00
فرخی باقر شهر-میلان ساری-فدک-باقر شهر
نوین کشاور فریمان-مقاومت قرچک-شهید مطهری-فریمان
شهروند نوین سورک-مقاومت شهرداری مشهد-نکا چوب-سورک
پیمان شاهرود –شهرداری جلین گرگان-شهید اکبری-شاهرود
یکشنبه 16 خرداد-هفته هشتم-ساعت 16:00
پیمان شاهرود-فرخی باقر شهر-شهید اکبری-شاهرود
شهروند نوین سورک-شهدای جلین گرگان-نکا چوب-سورک
نوین کشاورز فریمان-مقاومت شهرداری مشهد-شهید مطهری-فریمان
میلان ساری-مقاومت قرچک-شهید خیر مقدم-ساری
جمعه21 خرداد-هفته نهم-ساعت 16:00
مقاومت شهرداری مشهد-میلان ساری-کارگران2-مشهد
شهدای جلین گرگان-نوین کشاورز فریمان-امام خمینی(ره)-گرگان
پیمان شاهرود-شهروند نوین سورک-شهید اکبری-شاهرود
فرخی باقر شهر-مقاومت قرچک-فدک-باقر شهر