تعداد بازدید خبر: 833
1395/09/17-11:00
کمیته مسابقات سازمان برنامه نیم فصل دوم لیگ دسته اول فوتبال فصل 96-95 را اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون،
*هفته هجدهم : جمعه 17 دی 95    
خیبرخرم‌آباد- فولاد یزد / ساعت 14:00 ورزشگاه  تختی خرم آباد    
گل‌گهر سیرجان - راه‌آهن تهران / ساعت 14:00 ورزشگاه  اختصاصی گل گهر    سیرجان    
مس رفسنجان - پارس جنوبی جم / ساعت 14:00 ورزشگاه  رفسنجان    
نساجی مازندران- اکسین البرز / ساعت 14:00 ورزشگاه  قائمشهر    
فجرسپاسی شیراز- مس کرمان   / ساعت 14:00 ورزشگاه   دستغیب    
ملوان بندرانزلی- آلومینیوم اراک / ساعت 14:00 ورزشگاه      انزلی    
بادران تهران- سپیدرود رشت  /   ساعت 14:00 ورزشگاه  کارگران تهران    
استقلال اهواز - خونه به خونه مازندران  /  ساعت 14:00 ورزشگاه  اهواز
ایران جوان بوشهر - نفت مسجدسلیمان  /   ساعت 14:00 ورزشگاه  شهید بهشتی    بوشهر    

*هفته نوزدهم: جمعه 24 دی 95    
خونه به خونه مازندران -مس رفسنجان  /   ساعت 14:00 ورزشگاه  هفتم تیر بابل    
نفت مسجدسلیمان- نساجی مازندران / ساعت 14:00 ورزشگاه  شهید بهنام محمدی    مسجد سلیمان
پارس جنوبی جم بوشهر- خیبر خرم‌آباد  / ساعت 14:00 ورزشگاه  تختی جم    
سپیدرود رشت- فجرسپاسی شیراز   /  ساعت 14:00 ورزشگاه  شهید عضدی    رشت    
راه‌آهن تهران- ملوان بندرانزلی/ ساعت 14:00 ورزشگاه  شهید درخشان صبا شهر    
مس کرمان - ایرانجوان بوشهر /  ساعت 14:00 ورزشگاه  امام علی     کرمان    
اکسین البرز- گل‌گهر سیرجان   /  ساعت 14:00 ورزشگاه  انقلاب کرج    
فولاد یزد- بادران تهران /   ساعت 14:00 ورزشگاه  شهید نصیری    یزد    
آلومینیوم اراک- استقلال اهواز   /  ساعت 14:00 ورزشگاه  امام خمینی    اراک    
 
*هفته بیستم: پنجشنبه 30 دی ماه 95
ملوان بندرانزلی- فولادیزد ساعت 14:00 ورزشگاه  تختی    انزلی    
 گل‌گهر سیرجان- مس کرمان ساعت 14:00 ورزشگاه  اختصاصی گل گهر سیرجان
بادران تهران- خونه به خونه مازندران ساعت 14:00 ورزشگاه   کارگران تهران
خیبر خرم‌آباد -سپیدرود رشت     ساعت 14:00 ورزشگاه  تختی خرم آباد    
استقلال اهواز -اکسین البرز    ساعت 14:00 ورزشگاه  تختی اهواز
مس رفسنجان -راه‌آهن تهران     ساعت 14:00 ورزشگاه  شهداء رفسنجان    
پارس جنوبی جم بوشهر-آلومینیوم اراک ساعت 14:00 ورزشگاه   تختی جم
نساجی مازندران -ایرانجوان بوشهر ساعت 14:00 ورزشگاه  شهید وطنی    قائمشهر    
فجرسپاسی شیراز -نفت مسجدسلیمان ساعت 14:00 ورزشگاه  شهید دستغیب    شیراز


*هفته بیست و یکم : چهارشنبه 6 بهمن 95    
آلومینیوم اراک- مس رفسنجان / ساعت 14:00 ورزشگاه امام خمینی اراک    
مس کرمان- نساجی مازندران   / ساعت 14:00 ورزشگاه امام علی  کرمان    
ایرانجوان بوشهر- بادران تهران / ساعت 14:00 ورزشگاه شهید بهشتی    بوشهر    
خونه به خونه مازندران -پارس جنوبی جم بوشهر / ساعت 14:00 ورزشگاه  هفتم تیر بابل
سپیدرود رشت- ملوان بندرانزلی / ساعت 14:00 ورزشگاه شهید عضدی رشت    
راه‌آهن تهران- فجرسپاسی شیراز / ساعت 14:00 ورزشگاه شهید درخشان صبا شهر
اکسین البرز -خیبرخرم‌آباد/ ساعت 14:00 ورزشگاه  انقلاب    کرج    
فولادیزد- استقلال اهواز / ساعت 14:00 ورزشگاه شهید نصیری یزد    
نفت مسجدسلیمان -گل‌گهر سیرجان / ساعت 14:15 ورزشگاه  شهید بهنام محمدی    مسجد سلیمان

*هفته بیست و دوم : سه شنبه 12 بهمن 95
پارس جنوبی جم بوشهر- فولادیزد / ساعت 14:00 ورزشگاه  تختی جم    
گل‌گهر سیرجان- نساجی مازندران / ساعت 14:00 ورزشگاه  اختصاصی گل گهر    سیرجان    
خونه به خونه مازندران- سپیدرود رشت    / ساعت 14:00 ورزشگاه  هفتم تیربابل    
فجرسپاسی شیراز- اکسین البرز / ساعت 14:00 ورزشگاه  شهید دستغیب شیراز    
بادران تهران- راه‌آهن تهران /    ساعت 14:00 ورزشگاه  کارگران تهران    
خیبر خرم‌آباد- آلومینیوم اراک  /   ساعت 14:00 ورزشگاه   تختی خرم آباد    
ملوان بندر انزلی-  ایرانجوان بوشهر / ساعت 14:00 ورزشگاه  تختی    انزلی    
مس رفسنجان-  نفت مسجدسلیمان / ساعت 14:00 ورزشگاه  شهداء رفسنجان    
استقلال اهواز- مس کرمان   / ساعت 14:15 ورزشگاه  تختی اهواز    

* هفته بیست و سوم: دوشنبه 18 بهمن 95    
فولاد یزد - مس رفسنجان / ساعت 14:00 ورزشگاه  شهید نصیری یزد    
نساجی مازندران-  فجرسپاسی شیراز / ساعت 14:00 ورزشگاه  شهید وطنی قائمشهر    
آلومینیوم اراک - خونه به خونه مازندران / ساعت 14:00 ورزشگاه  امام خمینی    اراک    
راه‌آهن تهران-  خیبرخرم‌آباد  /  ساعت 14:00 ورزشگاه   شهید درخشان    صبا شهر    
مس کرمان-  بادران تهران   / ساعت 14:00 ورزشگاه  امام علی     کرمان    
سپیدرود رشت-  پارس جنوبی جم بوشهر / ساعت 14:00 ورزشگاه  شهید عضدی    رشت    
اکسین البرز-  ملوان بندرانزلی /   ساعت 14:00 ورزشگاه   انقلاب    کرج    
ایرانجوان بوشهر- گل‌گهر سیرجان / ساعت 14:15 ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر    
نفت مسجدسلیمان- استقلال اهواز  / ساعت 14:30 ورزشگاه  شهید بهنام محمدی    مسجد سلیمان    

*هفته بیست و چهارم : دوشنبه 25 بهمن 95
خونه به خونه مازندران –فولاد یزد / ساعت 14:00 ورزشگاه   هفتم تیر    بابل    
خیبرخرم‌آباد- نساجی مازندران /    ساعت 14:00 ورزشگاه   تختی خرم آباد    
مس رفسنجان- مس کرمان / ساعت 14:00 ورزشگاه   شهداء    رفسنجان    
آلومینیوم اراک- سپیدرود رشت /  ساعت 14:00 ورزشگاه   امام خمینی    اراک    
ملوان بندرانزلی-  گل‌گهر سیرجان / ساعت 14:00 ورزشگاه   تختی    انزلی    
بادران تهران- اکسین البرز  / ساعت 14:00 ورزشگاه   کارگران تهران    
فجرسپاسی شیراز- ایرانجوان بوشهر / ساعت 14:00 ورزشگاه   شهید دستغیب    شیراز    
پارس جنوبی جم بوشهر- نفت مسجدسلیمان / ساعت 14:15 ورزشگاه   تختی جم    
استقلال اهواز- راه‌آهن تهران /   ساعت 14:30 ورزشگاه   تختی اهواز    

*هفته بیست و  پنجم: دوشنبه 2 اسفند 95
نساجی مازندران- مس رفسنجان / ساعت 14:15 ورزشگاه  شهید وطنی    قائمشهر    
گل‌گهر سیرجان-  فجر سپاسی شیراز / ساعت 14:15 ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان    
فولاد یزد - آلومینیوم اراک /   ساعت 14:15 ورزشگاه  شهید نصیری    یزد    
راه‌آهن تهران-   خونه به خونه مازندران  /  ساعت 14:15 ورزشگاه  شهید درخشان    صبا شهر    
مس کرمان- ملوان بندرانزلی /   ساعت 14:15 ورزشگاه  امام علی     کرمان    
اکسین البرز -  پارس جنوبی جم بوشهر / ساعت 14:15 ورزشگاه  انقلاب کرج    
سپیدرود رشت- استقلال اهواز /    ساعت 14:15 ورزشگاه  شهید عضدی    رشت    
ایرانجوان بوشهر - خیبر خرم‌آباد / ساعت 14:30 ورزشگاه شهید بهشتی    بوشهر    
نفت مسجدسلیمان- بادران تهران / ساعت 14:15 ورزشگاه  شهید بهنام محمدی    مسجد سلیمان    

*هفته بیست و ششم: دوشنبه 9 اسفند 95    
آلومینیوم اراک -راه‌آهن تهران / ساعت 14:30 ورزشگاه  امام خمینی    اراک    
فولاد یزد- اکسین البرز / ساعت 14:30 ورزشگاه  شهید نصیری    یزد    
ملوان بندرانزلی- فجر سپاسی شیراز / ساعت 14:30 ورزشگاه تختی    انزلی    
بادران تهران- گل‌گهر سیرجان / ساعت 14:30 ورزشگاه کارگران    تهران    
خونه به خونه مازندران- ایرانجوان بوشهر / ساعت 14:30 ورزشگاه هفتم تیر بابل    
خیبر خرم‌آباد -  نفت مسجدسلیمان/  ساعت 14:30 ورزشگاه تختی خرم آباد    
مس رفسنجان -سپیدرود رشت / ساعت 14:30 ورزشگاه شهداء رفسنجان    
پارس جنوبی جم بوشهر  - ساعت 14:45 ورزشگاه  تختی    جم    
استقلال اهواز- نساجی مازندران/ ساعت 15:00 ورزشگاه تختی اهواز    

*هفته بیست و هفتم: دوشنبه 16 اسفند 95
گل‌گهر سیرجان- مس رفسنجان / ساعت 14:45 ورزشگاه  اختصاصی گل گهر    سیرجان    
سپیدرود رشت -فولادیزد / ساعت 14:45 ورزشگاه شهید عضدی رشت    
مس کرمان -خیبر خرم‌آباد   / ساعت 14:45 ورزشگاه امام علی  کرمان    
اکسین البرز- آلومینیوم اراک/ ساعت 14:45 ورزشگاه  انقلاب کرج    
نساجی مازندران -ملوان بندرانزلی/ ساعت 14:45 ورزشگاه  شهید وطنی قائمشهر    
فجر سپاسی شیراز- بادران تهران / ساعت 14:45 ورزشگاه  شهید دستغیب شیراز    
راه‌آهن تهران - پارس جنوبی جم بوشهر   /  ساعت 14:45 ورزشگاه  شهید درخشان    صبا شهر    
ایرانجوان بوشهر- استقلال اهواز / ساعت 15:15 ورزشگاه شهید بهشتی    بوشهر بوشهر
نفت مسجدسلیمان -خونه به خونه مازندران  / ساعت 15:30 ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان    

*هفته بیست و هشتم: دوشنبه 23 اسفند 95
خونه به خونه مازندران -نساجی مازندران /  ساعت 15:00 ورزشگاه هفتم تیر بابل    
فولادیزد -مس کرمان / ساعت 15:00 ورزشگاه شهید نصیری    یزد    
سپیدرود رشت- راه‌آهن تهران   /  ساعت 15:00 ورزشگاه  شهید عضدی    رشت    
بادران تهران -ملوان بندرانزلی / ساعت 15:00 ورزشگاه کارگران تهران    
خیبر خرم‌آباد- فجرسپاسی شیراز  / ساعت 15:00 ورزشگاه  تختی خرم آباد    
مس رفسنجان - اکسین البرز  /   ساعت 15:00 ورزشگاه  شهداء رفسنجان    
آلومینیوم اراک- نفت مسجدسلیمان / ساعت 15:00 ورزشگاه امام خمینی اراک    
پارس جنوبی جم بوشهر- ایرانجوان بوشهر / ساعت 15:15 ورزشگاه  تختی جم    
استقلال اهواز -گل‌گهر سیرجان / ساعت 15:30 ورزشگاه  تختی    اهواز    

*هفته بیست و نهم : پنجشنبه 10 فروردین 96
راه‌آهن تهران- فولاد یزد / ساعت 16:00 ورزشگاه   شهید درخشان صبا شهر    
گل‌گهر سیرجان -خیبرخرم‌آباد   /  ساعت 16:00 ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان    
مس کرمان - آلومینیوم اراک  /   ساعت 16:00 ورزشگاه  امام علی     کرمان    
اکسین البرز- خونه به خونه مازندران     ساعت 16:00 ورزشگاه  انقلاب    کرج    
نساجی مازندران -بادران تهران / ساعت 16:00 ورزشگاه  شهید وطنی    قائمشهر    
فجرسپاسی شیراز -پارس جنوبی جم بوشهر / ساعت 16:00 ورزشگاه  شهید دستغیب شیراز    
ملوان بندر انزلی - استقلال اهواز / ساعت 16:00 ورزشگاه  تختی انزلی    
ایرانجوان بوشهر -مس رفسنجان / ساعت 16:30 ورزشگاه شهید بهشتی    بوشهر    
نفت مسجدسلیمان -سپیدرود رشت / ساعت 16:45  ورزشگاه  مسجد سلیمان

*هفته سی ام: چهارشنبه 16 فروردین 96 
مس  رفسنجان -فجرسپاسی شیراز / ساعت 16:15  ورزشگاه شهداء    رفسنجان    
خونه به خونه مازندران -گل‌گهر سیرجان / ساعت 16:15  ورزشگاه هفتم تیر    بابل    
سپیدرود رشت- مس کرمان / ساعت 16:15  ورزشگاه  شهید عضدی    رشت    
راه‌آهن تهران- اکسین البرز  / ساعت 16:15  ورزشگاه  شهید درخشان    صبا شهر    
خیبرخرم‌آباد -ملوان بندر انزلی / ساعت 16:15  ورزشگاه  تختی خرم آباد    
آلومینیوم اراک- ایرانجوان بوشهر / ساعت 16:15  ورزشگاه  امام خمینی اراک    
فولاد یزد - نفت مسجدسلیمان /   ساعت 16:15  ورزشگاه  شهید نصیری    یزد    
پارس جنوبی جم بوشهر- نساجی مازندران / ساعت 16:30  ورزشگاه  تختی    جم    
استقلال اهواز -بادران تهران  /  ساعت 16:45  ورزشگاه تختی اهواز    خوزستان    

*هفته سی و یکم: سه شنبه 22 فروردین 96
نساجی مازندران -آلومینیوم اراک / ساعت 16:30  ورزشگاه    شهید وطنی قائمشهر    
مس کرمان-  خونه به خونه مازندران / ساعت 16:30  ورزشگاه  امام علی  کرمان    
اکسین البرز -سپیدرود رشت /   ساعت 16:30  ورزشگاه  انقلاب کرج    
ملوان بندرانزلی-  مس رفسنجان / ساعت 16:30  ورزشگاه     تختی انزلی    
بادران تهران-  خیبرخرم‌آباد   / ساعت 16:30  ورزشگاه کارگران    تهران    
گل‌گهر سیرجان -  پارس جنوبی جم بوشهر / ساعت 16:30  ورزشگاه    اختصاصی گل گهر    سیرجان    
فجرسپاسی شیراز-  استقلال اهواز / ساعت 16:30  ورزشگاه    شهید دستغیب شیراز    
ایرانجوان بوشهر -  فولادیزد / ساعت 16:45  ورزشگاه شهید بهشتی    بوشهر    بوشهر
نفت مسجدسلیمان -  راه‌آهن  تهران / ساعت 17:00ورزشگاه    شهید بهنام محمدی    مسجد سلیمان    


*هفته سی و دوم: دوشنبه 28 فروردین 96
فولاد یزد - نساجی مازندران  /  ساعت 16:45  ورزشگاه شهید نصیری    یزد    
مس رفسنجان-  بادران تهران  /  ساعت 16:45  ورزشگاه شهداء رفسنجان    
خونه به خونه مازندران-  فجرسپاسی شیراز / ساعت 16:45  ورزشگاه هفتم تیر    بابل    
آلومینیوم اراک - گل‌گهر سیرجان / ساعت 16:45  ورزشگاه  امام خمینی اراک    
راه‌آهن تهران-  مس کرمان   / ساعت 16:45  ورزشگاه شهید درخشان    صبا شهر    
سپیدرود رشت-  ایرانجوان بوشهر / ساعت 16:45  ورزشگاه  شهید عضدی رشت    
اکسین البرز-  نفت مسجدسلیمان / ساعت 16:45  ورزشگاه    انقلاب    کرج    
پارس جنوبی جم بوشهر- ملوان بندرانزلی / ساعت 17:00 ورزشگاه    تختی جم    
استقلال اهواز-  خیبرخرم‌آباد /   ساعت 17:15  ورزشگاه    تختی اهواز خوزستان


*هفته سی و سوم: دوشنبه 4 اردیبهشت 96 
 ایرانجوان بوشهر-  اکسین البرز ساعت 17:00 ورزشگاه شهید بهشتی     بوشهر    
نساجی مازندران-  راه‌آهن تهران / ساعت 17:00 ورزشگاه  شهید وطنی    قائمشهر    
گل‌گهر سیرجان-  سپیدرود رشت / ساعت 17:00 ورزشگاه  اختصاصی گل گهر    سیرجان    
فجرسپاسی شیراز-  فولادیزد   /  ساعت 17:00 ورزشگاه  شهید دستغیب    شیراز    
ملوان بندرانزلی-  خونه به خونه مازندران  / ساعت 17:00 ورزشگاه  تختی    انزلی    
بادران تهران-  آلومینیوم اراک  /  ساعت 17:00 ورزشگاه  کارگران    تهران    
خیبر خرم‌آباد-  مس رفسنجان /   ساعت 17:00 ورزشگاه  تختی    خرم آباد    
استقلال اهواز - پارس جنوبی جم بوشهر  /  ساعت 17:00 ورزشگاه تختی    اهواز    
مس کرمان - نفت مسجدسلیمان / ساعت 17:00 ورزشگاه  امام علی     کرمان

*هفته سی و چهارم: دوشنبه 11 اردیبهشت 96     
پارس جنوبی جم بوشهر-  بادران تهران  /  ساعت 17:00 ورزشگاه  تختی    جم    
خونه به خونه مازندران - خیبر خرم‌آباد  /  ساعت 17:00 ورزشگاه  هفتم تیر    بابل    
آلومینیوم اراک - فجرسپاسی شیراز/ ساعت 17:00 ورزشگاه   امام خمینی    اراک    
فولادیزد-  گل‌گهر سیرجان / ساعت 17:00 ورزشگاه   شهید نصیری    یزد    
سپیدرود رشت-  نساجی مازندران / ساعت 17:00 ورزشگاه   شهید عضدی    رشت    
نفت مسجدسلیمان-  ملوان بندرانزلی / ساعت 17:00 ورزشگاه  شهید بهنام محمدی    مسجد سلیمان    
اکسین البرز-  مس کرمان / ساعت 17:00 ورزشگاه   انقلاب    کرج    
مس رفسنجان - استقلال اهواز  /  ساعت 17:00 ورزشگاه  شهداء    رفسنجان    
راه‌آهن تهران-  ایرانجوان بوشهر / ساعت 17:00 ورزشگاه  شهید درخشان    صبا شهر