تعداد بازدید خبر: 1224
1395/01/14-11:56
سازمان لیگ فوتسال برنامه هفته اول تا چهاردهم رقابتهای گروه یک لیگ دسته دوم فوتسال کشور را اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون؛ 
چهارشنبه 18 فروردین-هفته اول-ساعت 16:00
فرخی باقر شهر-پیمان شاهرود-فدک-باقر شهر
شهدای جلین گرگان-شهروند نوین سورک-امام خمینی(ره)-گرگان
مقاومت مپ شهرداری مشهد-نوین کشاورز فریمان-کارگران2-مشهد
سه شنبه 24 فروردین-هفته دوم-ساعت 16:00
میلان ساری-مقاومت  مپ شهرداری مشهد-شهید خیری مقدم-ساری
نوین کشاورز فریمان-شهدای جلین گرگان-شهید مطهری-فریمان
شهروند نوین سورک-پیمان شاهرود-نکا چوب-سورک
دوشنبه 30 فروردین-هفته سوم-ساعت 16:00
فرخی باقر شهر-شهروند نوین سورک-فدک-باقر شهر
شهدا جلین گرگان-میلان ساری-امام خمینی(ره)-گرگان
پیمان شاهرود-نوین کشاورز فریمان-شهدی اکبری-شاهرود
چهارشنبه 8 اردیبهشت -هفته چهارم-ساعت 16:00
میلان ساری-پیمان شاهرود-شهید خیر مقدم-ساری
نوین کشاورز فریمان-شهروند نوین سورک-شهید مطهری-فریمان
مقاومت مپ شهرداری مشهد-فرخی باقر شهر-کارگران 2-مشهد
سه شنبه 14 اردیبهشت –هفته پنجم-ساعت 16:00
فرخی باقر شهر-نوین کشاورز فریمان-فدک-باقر شهر
شهدای جلین گرگان-مقاومت شهرداری مشهد-امام خمینی(ره)-گرگان
شهروند نوین سورک-میلان ساری-نکا چوب-سورک
دوشنبه20 اردیبهشت-هفته ششم-ساعت 16:00
میلان ساری-نوین کشاورز فریمان-شهید خیر مقدم-ساری
شهدای جلین گرگان-فرخی باقر شهر-امام خمینی(ره)-گرگان
مقاومت مپ شهرداری مشهد-پیمان شاهرود-کارگران 2-مشهد
شنبه 25 اردیبهشت-هفته هفتم-ساعت 16:00
فرخی باقر شهر-میلان ساری-فدک-باقر شهر
نوین کشاور فریمان-مقاومت قرچک-شهید مطهری-فریمان
شهروند نوین سورک-مقاومت شهرداری مشهد-نکا چوب-سورک
پیمان شاهرود –شهرداری جلین گرگان-شهید اکبری-شاهرود
یکشنبه 16 خرداد-هفته هشتم-ساعت 16:00
پیمان شاهرود-فرخی باقر شهر-شهید اکبری-شاهرود
شهروند نوین سورک-شهدای جلین گرگان-نکا چوب-سورک
نوین کشاورز فریمان-مقاومت شهرداری مشهد-شهید مطهری-فریمان
جمعه21 خرداد-هفته نهم-ساعت 22:30
مقاومت مپ شهرداری مشهد-میلان ساری-کارگران2-مشهد
شهدای جلین گرگان-نوین کشاورز فریمان-امام خمینی(ره)-گرگان
پیمان شاهرود-شهروند نوین سورک-شهید اکبری-شاهرود
پنجشنبه 27 خرداد-هفته دهم-ساعت 22:30
شهروند نوین سورک-فرخی باقر شهر-نکا چوب-سورک
میلان ساری-شهدای جلین گرگان-شهید خیری مقدم-ساری
نوین کشاورز فریمان-پیمان شاهرود-شهید مطهری-فریمان
چهارشنبه 2 تیر-هفته یازدهم-ساعت 22:30
پیمان شاهرود-میلان ساری-شهید اکبری-شاهرود
شهروند نوین سورک-نوین کشاورز فریمان-نکا چوب-سورک
فرخی باقر شهر-مقاومت مپ شهرداری مشهد-فدک- باقر شهر
پنجشنبه 10 تیر – هفته دوازدهم-ساعت 22:30
نوین کشاورز فریمان-فرخی باقر شهر-شهید مطهری-فریمان
مقاومت مپ شهرداری مشهد-شهدای جلین گرگان-کارگران2-مشهد
میلان ساری-شهروند نوین سورک-شهید خیری مقدم-ساری
چهارشنبه 16 تیر ماه-هفته سیزدهم-ساعت 16:00
نوین کشاورز فریمان-میلان ساری-شهید مطهری-فریمان
فرخی باقر شهر-شهدای جلین گرگان-فدک-باقر شهر
پیمان شاهرود- مقاومت مپ شهرداری مشهد-شهید اکبری- شاهرود
سه شنبه22 تیر-هفته چهاردهم-ساعت 16:00
میلان ساری-فرخی باقر شهر-شهید خیری مقدم-ساری
مقاومت مپ شهرداری مشهد-شهروند نوین سورک-کارگران2- مشهد
شهرداری جلین گرگان-پیمان شاهرود-امام خمینی(ره)-گرگان