تعداد بازدید خبر: 284
1397/05/18-12:24
کمیته  وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را درخصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت فدراسیون درباره تعدادی از پرونده های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد:
*شکایت اکبر افشاری از باشگاه پاس همدان
پرداخت مبلغ 430/000/000 ریال بابت قرارداد و 86/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق اکبر افشاری (غیرقطعی)
*شکایت مهرداد کریمیان از باشگاه فجر سپاسی شیراز
پرداخت مبلغ 230/000/000 ریال بابت قرارداد و 4/600/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق مهرداد کریمیان (غیرقطعی)
*شکایت امید سینک از باشگاه استقلال خوزستان
پرداخت مبلغ 970/000/000 ریال بابت قرارداد و 19/400/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق امید سینگ (غیرقطعی)
*شکایت وحید همراز از باشگاه نساجی مازندران
پرداخت مبلغ 750/000/000 ریال بابت قرارداد و 15/000/000  ریال بابت هزینه رسیدگی در حق وحید همراز (غیرقطعی)
*شکایت مهرداد اسماعیل زاده از باشگاه نساجی مازندران
پرداخت مبلغ 64/000/000 ریال بابت قرارداد و 1/280/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق مهرداد اسماعیل زاده (قطعی)
*شکایت رضا درویشی از باشگاه بادران تهران
پرداخت مبلغ 1/050/000/000 ریال بابت قرارداد و 21/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق رضا درویشی (غیرقطعی)
*شکایت محمدحسن آقابابایی از باشگاه بادران تهران
پرداخت مبلغ از 40/000/000 ریال بابت قرارداد و 800/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق محمدحسن آقابابایی (قطعی)
*شکایت امیررضا زارع از باشگاه شهرداری بندرعباس
پرداخت مبلغ 135/000/000 ریال بابت قرارداد و  2/700/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق امیررضا زارع (غیرقطعی)
*شکایت آرش رضاوند از باشگاه نفت  تهران
پرداخت مبلغ 700/000/000 ریال بابت قرارداد و 14/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق آرش رضاوند (غیرقطعی)