تعداد بازدید خبر: 423
1397/05/01-12:00
کمیته  وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را درخصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت فدراسیون درباره تعدادی از پرونده های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد:
*شکایت بهمن جهان تیغ از باشگاه بادران تهران
پرداخت مبلغ 153/900/000  ریال بابت قرارداد و 3/780/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق بهمن جهان تیغ (غیرقطعی)
*شکایت عطا کریم پور از باشگاه شهرداری تبریز
پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت قرارداد و 1/200/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق عطا کریم پور (قطعی)
*شکایت اکبر صادقی بدیع از باشگاه نفت تهران
پرداخت مبلغ 3/450/000/000 ریال بابت قرارداد و 69/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق اکبر صادقی بدیع (غیرقطعی)
*شکایت رضا علیاری از باشگاه نفت تهران
پرداخت مبلغ 1/500/000/000 ریال بابت قرارداد و 30/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق رضا علیاری (غیرقطعی)