سهند رضاپور
سهند رضاپور
گل های زده
ردیف رده ملی حریف تاریخ گل
1 تیم ملی امید فوتسال مغولستان 1396/02/27 گل ˝20
2 تیم ملی امید فوتسال مغولستان 1396/02/27 گل ˝29
3 تیم ملی امید فوتسال لبنان 1396/03/01 گل ˝10
4 تیم ملی امید فوتسال عراق 1396/03/05 گل ˝12
5 تیم ملی امید فوتسال عراق 1396/03/05 گل ˝19

کارتها
ردیف رده ملی حریف تاریخ کارت