ملیکا متولی
ملیکا متولی
گل های زده
ردیف رده ملی حریف تاریخ گل
1 تیم ملی جوانان بانوان تایلند 1395/07/04 گل ˝26
2 تیم ملی جوانان بانوان تایلند 1395/07/06 گل ˝37
3 تیم ملی جوانان بانوان اوکراین 1395/12/15 پنالتی گل ˝91
4 تیم ملی جوانان بانوان کرسنودار 1395/12/29 گل ˝40

کارتها
ردیف رده ملی حریف تاریخ کارت