محمد احمدزاده

تاريخ تولد : 4 آذر 1365
وی به مدت 7 سال در تیم ملی حضور داشته است. سه دوره حضور در جام جهانی و 4 دوره حضور در رقابتها آسیایی و دو دوره حضور در المپیک را در کارنامه ورزشی خود دارد.