مهدی جاوید
مهدی جاوید
گل های زده
ردیف رده ملی حریف تاریخ گل
1 تیم ملی فوتسال کویت 1391/02/08 گل ˝29
2 تیم ملی فوتسال کره جنوبی 1391/03/05 گل ˝15
3 تیم ملی فوتسال کره جنوبی 1391/03/05 گل ˝17
4 تیم ملی فوتسال کره جنوبی 1391/03/05 گل ˝28
5 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1392/03/18 گل ˝14
6 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1392/03/18 گل ˝39
7 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1392/03/18 گل ˝40
8 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1392/03/19 گل ˝2
9 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1392/03/19 گل ˝18
10 تیم ملی فوتسال امارات 1392/04/06 گل ˝9
11 تیم ملی فوتسال امارات 1392/04/06 گل ˝24
12 تیم ملی فوتسال امارات 1392/04/06 گل ˝21
13 تیم ملی فوتسال چین 1392/04/12 گل ˝31
14 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1393/01/31 گل ˝25
15 تیم ملی فوتسال گواتمالا 1393/08/21 گل ˝19
16 تیم ملی فوتسال اسلوونی 1393/11/21 گل ˝10
17 تیم ملی فوتسال روسیه 1394/07/19 گل ˝20
18 تیم ملی فوتسال اروگوئه 1394/08/15 گل ˝23
19 تیم ملی فوتسال پاراگوئه 1394/08/16 گل ˝17
20 تیم ملی فوتسال برزیل 1394/08/17 گل ˝20
21 تیم ملی فوتسال میانمار 1394/09/27 گل ˝5
22 تیم ملی فوتسال میانمار 1394/09/27 گل ˝9
23 تیم ملی فوتسال میانمار 1394/09/27 گل ˝18
24 تیم ملی فوتسال میانمار 1394/09/27 گل ˝29
25 تیم ملی فوتسال مکزیک 1394/09/28 گل ˝8
26 تیم ملی فوتسال مکزیک 1394/09/28 گل ˝19
27 تیم ملی فوتسال اردن 1394/11/21 گل ˝34
28 تیم ملی فوتسال اردن 1394/11/21 گل ˝36
29 تیم ملی فوتسال عراق 1394/11/25 گل ˝6
30 تیم ملی فوتسال عراق 1394/11/25 گل ˝15
31 تیم ملی فوتسال عراق 1394/11/25 گل ˝34
32 تیم ملی فوتسال ویتنام 1394/11/30 گل ˝19
33 تیم ملی فوتسال ویتنام 1394/11/30 گل ˝29
34 تیم ملی فوتسال ویتنام 1394/11/30 گل ˝22
35 تیم ملی فوتسال قزاقستان 1395/05/30 گل ˝25
36 تیم ملی فوتسال ژاپن 1395/06/02 گل ˝22
37 تیم ملی فوتسال تایلند 1395/05/31 گل ˝20
38 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1395/06/08 گل ˝10
39 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1395/06/08 گل ˝7
40 تیم ملی فوتسال مراکش 1395/06/26 گل ˝15
41 تیم ملی فوتسال پاراگوئه 1395/07/03 گل ˝23
42 تیم ملی فوتسال پاراگوئه 1395/07/03 گل ˝36
43 تیم ملی فوتسال روسیه 1395/07/07 گل ˝39
44 تیم ملی فوتسال پرتغال 1395/07/10 گل ˝36
45 تیم ملی فوتسال پرتغال 1395/07/10 پنالتی گل ˝40
46 تیم ملی فوتسال تاهیتی 1396/06/27 گل ˝16
47 تیم ملی فوتسال تاهیتی 1396/06/27 گل ˝27
48 تیم ملی فوتسال تاهیتی 1396/06/27 گل ˝30
49 تیم ملی فوتسال تاهیتی 1396/06/27 گل ˝36
50 تیم ملی فوتسال اردن 1396/06/28 گل ˝20
51 تیم ملی فوتسال اردن 1396/06/28 گل ˝33
52 تیم ملی فوتسال اردن 1396/06/28 گل ˝27
53 تیم ملی فوتسال تایلند 1396/07/01 گل ˝29
54 تیم ملی فوتسال افغانستان 1396/07/02 گل ˝14
55 تیم ملی فوتسال افغانستان 1396/07/02 گل ˝36
56 تیم ملی فوتسال افغانستان 1396/07/02 گل ˝37
57 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1396/07/04 گل ˝10
58 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1396/07/04 گل ˝12
59 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1396/07/04 گل ˝18
60 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1396/07/04 گل ˝20
61 تیم ملی فوتسال افغانستان 1396/07/23 گل ˝12
62 تیم ملی فوتسال افغانستان 1396/07/23 گل ˝8
63 تیم ملی فوتسال افغانستان 1396/07/23 گل ˝6
64 تیم ملی فوتسال تاجیکستان 1396/07/25 گل ˝19
65 تیم ملی فوتسال تاجیکستان 1396/07/25 گل ˝25
66 تیم ملی فوتسال آذربایجان 1396/11/03 گل ˝35
67 تیم ملی فوتسال میانمار 1396/11/13 گل ˝20
68 تیم ملی فوتسال میانمار 1396/11/13 گل ˝10
69 تیم ملی فوتسال میانمار 1396/11/13 گل ˝11
70 تیم ملی فوتسال میانمار 1396/11/13 گل ˝19
71 تیم ملی فوتسال چین 1396/11/15 گل ˝11
72 تیم ملی فوتسال چین 1396/11/15 گل ˝28
73 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1396/11/20 گل ˝3
74 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1396/11/20 گل ˝15
75 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1396/11/20 گل ˝16
76 تیم ملی فوتسال تایلند 1396/11/19 گل ˝22

کارتها
ردیف رده ملی حریف تاریخ کارت
1 تیم ملی فوتسال اردن 1391/02/13 کارت زرد ˝16
2 تیم ملی فوتسال تايلند 1391/03/10 کارت زرد ˝30
3 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1392/03/18 کارت زرد ˝15
4 تیم ملی فوتسال امارات 1392/04/06 کارت زرد ˝12
5 تیم ملی فوتسال امارات 1392/04/06 کارت زرد دوم ˝25
6 تیم ملی فوتسال امارات 1392/04/06 کارت قرمز ˝25