محمد کشاورز
محمد کشاورز
گل های زده
ردیف رده ملی حریف تاریخ گل
1 تیم ملی فوتسال کویت 1391/02/08 گل ˝25
2 تیم ملی فوتسال فلسطین 1391/02/10 گل ˝1
3 تیم ملی فوتسال فلسطین 1391/02/10 گل ˝24
4 تیم ملی فوتسال عراق 1391/02/12 گل ˝12
5 تیم ملی فوتسال اردن 1391/02/13 گل ˝39
6 تیم ملی فوتسال کره جنوبی 1391/03/05 گل ˝23
7 تیم ملی فوتسال کره جنوبی 1391/03/05 گل ˝29
8 تیم ملی فوتسال قطر 1391/03/06 گل ˝2
9 تیم ملی فوتسال روسیه 1392/09/11 گل ˝4
10 تیم ملی فوتسال روسیه 1392/09/11 گل ˝39
11 تیم ملی فوتسال چین 1394/11/23 گل ˝26
12 تیم ملی فوتسال چین 1394/11/23 گل ˝28
13 تیم ملی فوتسال ویتنام 1394/11/30 گل ˝9
14 تیم ملی فوتسال ویتنام 1394/11/30 گل ˝10
15 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1394/12/02 گل ˝14
16 تیم ملی فوتسال ازبکستان 1395/06/07 گل ˝28
17 تیم ملی فوتسال برزیل 1395/07/01 گل ˝48

کارتها
ردیف رده ملی حریف تاریخ کارت
1 تیم ملی فوتسال فلسطین 1391/02/10 کارت زرد ˝23
2 تیم ملی فوتسال تايلند 1391/03/10 کارت زرد ˝34
3 تیم ملی فوتسال استرالیا 1391/03/12 کارت زرد ˝14